Gebruiksvoorwaarden

Belangrijke informatie

Welkom op de website van dsm-firmenich. Door deze website te gebruiken, accepteert u de algemene voorwaarden van onze website zonder enige beperking of kwalificatie. Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. U wordt geadviseerd om regelmatig de algemene voorwaarden te lezen i.v.m.  mogelijke wijzigingen ervan, omdat u geacht wordt deze wijzigingen te hebben geaccepteerd als u deze website blijft gebruiken na de publicatie ervan.

Algemeen

DSM-Firmenich AG, een vennootschap gevestigd aan de Wurmisweg 576, 4303 Kaiseraugst, Zwitserland, met handelsregisternummer CH-400.3.451.111-0, heeft alle rechten op deze website. De website bevat verder verschillende subsites die zijn gewijd aan de verschillende bedrijfseenheden van DSM-Firmenich AG. Deze subsites worden beheerd door de dsm-firmenich-entiteit die verantwoordelijk is voor die bedrijfseenheid. De gegevens van de verantwoordelijke dsm-firmenich-entiteit zijn te vinden op de subsite. Op deze website of de subsites kunnen we soms "dsm-firmenich", "Groep", "bedrijf", "wij", of "ons" gebruiken om te verwijzen naar DSM-Firmenich AG of diens entiteiten (De dsm-firmenich-entiteit die verantwoordelijk is voor het relevante deel van de website wordt hierna "dsm-firmenich" genoemd).

Geen garanties en disclaimer

dsm-firmenich zal redelijke inspanningen leveren om actuele en nauwkeurige informatie te verstrekken op en via deze website, hetzij in de vorm van gegevens, aanbevelingen, diensten of anderszins ("Informatie"); DSM-FIRMENICH WIJST UITDRUKKELIJK ELKE VERKLARING OF GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, VALUTA, VOLLEDIGHEID EN/OF DE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT) INFORMATIE OP OF VERSTREKT VIA DEZE WEBSITE EN/OF EEN PRODUCT DAT OP DEZE WEBSITE WORDT BESCHREVEN OF GEPROMOOT, INCLUSIEF GARANTIES MET BETREKKING TOT INBREUK OP EEN OCTROOI, AUTEURSRECHT, OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.

Financiële informatie

Deze website kan financiële informatie bevatten. Deze financiële informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. dsm-firmenich is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit een gebrek aan voortdurende nauwkeurigheid of juistheid van dergelijke financiële informatie. De publicatie van financiële informatie, inclusief maar niet beperkt tot jaarverslagen of jaarrekeningen, op deze website vormt geen officiële publicatie en is niet bindend.

Toekomstgerichte verklaringen

Deze website kan toekomstgerichte verklaringen bevatten met betrekking tot de toekomstige (financiële) prestaties en positie van dsm-firmenich. Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, schattingen, intenties en prognoses van dsm-firmenich en informatie die momenteel beschikbaar is voor het bedrijf. dsm-firmenich waarschuwt dat dergelijke verklaringen bepaalde risico's en een verscheidenheid aan onzekerheden met zich meebrengen, waaronder wetenschappelijke, zakelijke, economische en financiële factoren, die moeilijk te voorspellen zijn. Daarom moet men begrijpen dat er geen zekerheid kan worden gegeven dat dergelijke (financiële) prestaties of positie in deze verklaringen zullen worden bereikt. Veel factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke prestaties en positie van het bedrijf wezenlijk verschillen van deze verklaringen. dsm-firmenich wijst uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis af om de verklaringen in dit document bij te werken of te herzien, tenzij dit wettelijk vereist is.

Aansprakelijkheid

dsm-firmenich is niet aansprakelijk voor schade of letsel van welke aard dan ook als gevolg van uw toegang tot, of onvermogen om toegang te krijgen tot, deze website, noch vanuit uw vertrouwen op enige informatie verstrekt op of via deze website of vanuit uw vertrouwen op inhoud van enige andere website van waaruit u deze website hebt bezocht of waarnaar u een hyperlink kunt gebruiken vanaf die website, inclusief maar niet beperkt tot virussen die uw computerapparatuur kunnen infecteren, software of gegevens, tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzettelijk wangedrag of van nalatigheid van dsm-firmenich. dsm-firmenich is verder niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van een andere website waarvandaan u een hyperlink naar of van deze website gebruikt of uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade die voortvloeit uit het falen of de vertraging in de levering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische communicatie en de overdracht van virussen.

Producten en diensten

Alle informatie die op of via deze website wordt verstrekt door of namens dsm-firmenich met betrekking tot haar producten en diensten, hetzij in de aard van gegevens, aanbevelingen of anderszins, wordt betrouwbaar geacht, maar dsm-firmenich aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de toepassing, verwerking of het gebruik van dergelijke informatie, producten of diensten, of enig gevolg daarvan. Alle producten en diensten die worden verkocht door dsm-firmenich entiteiten zijn onderworpen aan de relevante standaard verkoopvoorwaarden van dsm-firmenich.

Sommige diensten op deze website vereisen de openbaarmaking van persoonsgegevens. Meer informatie over dergelijke verwerking van persoonsgegevens is te vinden in het Privacybeleid van dsm-firmenich.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven, zijn alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en alle informatie die op of via deze website wordt verstrekt (hetzij in tekst, afbeeldingen en ander materiaal, inclusief handelsmerken) eigendom van of in licentie gegeven aan dsm-firmenich. Niets op deze website mag worden opgevat als het verlenen van een licentie of recht in of op een handelsmerk, octrooi of enig ander intellectueel eigendomsrecht van dsm-firmenich.

Met dsm-firmenich kunt u materiaal van deze website alleen voor persoonlijk gebruik of niet-commerciële en informatieve doeleinden weergeven, opslaan en reproduceren, onder de volgende voorwaarden: geen enkel deel van deze website mag worden weergegeven, gedistribueerd, opnieuw verzonden, verspreid of verkocht worden voor commercieel gewin of voor politieke doeleinden; geen enkel deel van deze website mag beschikbaar worden gesteld als onderdeel van een andere website door middel van hyperlinks, framing of andere middelen; geen enkel deel van deze website mag in enig opzicht worden gewijzigd en de auteursrechtvermelding (“© 2023 DSM-Firmenich AG") moet op elke kopie of deel ervan verschijnen, met daarbij vermeld de datum van kopiëren. Schriftelijke toestemming van dsm-firmenich is vereist voor elk ander gebruik van intellectueel eigendom op deze website. Alle informatie die op of via deze website wordt verstrekt en elk misbruik van de inhoud ervan is ten strengste verboden. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Door gebruikers verstrekte informatie en/of materialen

Het staat dsm-firmenich vrij om alle informatie en/of materialen ("Materialen") die door u in dergelijke communicaties worden verstrekt, te gebruiken of te kopiëren, inclusief ideeën, uitvindingen, concepten, technieken, software of knowhow die daarin worden onthuld, voor alle doeleinden. Dergelijke doeleinden kunnen openbaarmaking aan derden en/of ontwikkeling, productie en/of marketing van goederen of diensten omvatten. dsm-firmenich is niet gebonden aan enige geheimhoudingsplicht met betrekking tot dergelijke materialen. U vrijwaart hierbij dsm-firmenich van en tegen alle acties, vorderingen en aansprakelijkheden, geleden, of opgelopen door dsm-firmenich als gevolg van het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen die inbreuk maken op de (intellectuele eigendomsrechten) van een derde partij of die anderszins onwettig zijn jegens een derde partij.

Wijzigingen

dsm-firmenich kan deze website en alle informatie op deze website op elk moment zonder kennisgeving wijzigen, bijwerken en/of verbeteren, maar aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid om deze bij te werken.

Toepasselijk recht

Het gebruik van deze website en de hierin opgenomen informatie en materialen wordt uitsluitend beheerst door de wetten van Zwitserland zonder inachtneming van de beginselen van het conflictrecht. Alle geschillen met betrekking tot deze website worden definitief en uitsluitend beslecht door de rechtbanken van Basel, Zwitserland.

Voor zover enig deel van deze gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zullen de andere bepalingen niet worden beïnvloed en blijven deze volledig van kracht.